Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING
VAN:
More Stage Services B.V.
- Lekstraat 176
Gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Gravenhage
Hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1. DefinitiesIn deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
niet-consument: en opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
koper: niet consument.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
 3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegven. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)
Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de "Incoterms" is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Artikel 5. Levertijd

 1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
Artikel 6. DeelleveringenHet is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle bedodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkeljk te worden gemeld.
Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeeldenIndien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • Indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
  • In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10. Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabrikagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering.
  De garantie geldt niet voor decors of stands.
 2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabrikagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
  Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
 4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan verkeerde vervoerswijze, overbelasting, verkeerde stroom spanning en het niet juist opvolgen van de bijgeleverd handleiding.
 5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplicthingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
  • Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juist zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan.
 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.
Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
  • in Nederlandse valuta
  • exclusief BTW
  • op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden
  • exclusief transportkosten
  • af fabriek
 2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 14. Emballage

 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.
  Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervaging, herstel of reiniging.
 2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.
Artikel 15. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangeven aantal en maximaal 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van de op de factuur aangeven aantal en maximaal 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 16. KredietbeperkingGebruiker is grechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen op de factuur aangeven aantal dagen na factuurdatum.
Artikel 17. Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
  over de eerste 6.500,00 15%
  over het meerdere tot 13.000,00 10%
  over het meerdere tot 32.500,00 8%
  over het meerdere tot 130.000,00 5%
  over het meerdere     3%
 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 18. AansprakelijkheidGebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
 • Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;
 • De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 • Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 19. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrjf van gebruiker daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandig waarde heeft.
Artikel 20. GeschillenbeslechtingDe rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 21. Toepasselijk rechtOp elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaardenDeze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING EN VERHUUR
VAN:
More Stage Services B.V.
- Lekstraat 176
Gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Gravenhage
Hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1. DefinitiesIn deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Andere opdrachtgevers zijn: huurders.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 3. De in offertes vermelde huurmateriaal kan door de gebruiker vervangen worden door vergelijkbaar materiaal.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkost blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 7. GeheimhoudingBeide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie
Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 9. Annuleren van de overeenkomst

 1. Annulering van een Overeenkomst door opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin het verrichten van de Prestatie(s). Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door Gebruiker aan Wederpartij in rekening worden gebracht.
 2. Een koopovereenkomst kan door de opdrachtgever worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van een percentage van het overeengekomen vergoeding/prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen leverdatum waarop annulering plaats vindt volgens de navolgende staffel
  Langer dan 12 weken: 15%
  Van 12 tot 8 weken: 50%
  Van 8 tot 4 weken: 75%
  Korter dan 4 weken: 100%
 3. Een huur of dienstverlening overeenkomst kan door de opdrachtgever worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van een percentage van het overeengekomen vergoeding/prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen leverdatum waarop annulering plaats vindt volgens de navolgende staffel
  Langer dan 2 weken: 15%
  Van 9 tot en met 14 werkdagen: 50%
  Van 5 tot en met 8 werkdagen: 75 %
  4 werkdagen of korter: 100%
Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de btreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijziging hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. Lonen.
Artikel 13. Huur

 1. De opdrachtgever of huurder is verantwoordelijk voor schade (ook door derden) aan, verlies of diefstal van verhuurde apparatuur. Het apparatuur dient in hetzelfde staat van uiterlijk en werking terug gebracht te worden.
 2. De opdrachtgever of huurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate verzekering voor het verhuurde apparatuur indien niet anders overeengekomen is.
Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangeven aantal en maximaal 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 4)
 2. Na het verstrijken van de op de factuur aangeven aantal en maximaal 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare edrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 15. KredietbeperkingGebruiker is grechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen op de factuur aangeven aantal dagen na factuurdatum.
Artikel 16. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  over de eerste 6.500,00 15%
  over het meerdere tot 13.000,00 10%
  over het meerdere tot 32.500,00 8%
  over het meerdere tot 130.000,00 5%
  over het meerdere     3%
 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 17. AansprakelijkheidIndien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.
 • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 6).
Artikel 18. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrjf van gebruiker daaronder begrepen.
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandig waarde heeft.
Artikel 19. GeschillenbeslechtingDe rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 20. Toepasselijk rechtOp elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaardenDeze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.